10 puntenplan voor een leefbaar Sterrebeek


Datum:01 okt 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 sprokkelde STERREBEEK 2000 ideeën bij elkaar voor het toekomstige gemeentebestuur.

Verkeer

 • Voor de fietser:
  • Meer gescheiden fietspaden (o.a. Zavelstraat, Weiveldlaan voorbij Ikea, Hippodroomlaan) en fietsstraten.
  • Het fietsverkeer van de Waalsestraat omleiden via omliggende straten.
  • Overdekte fietsstallingen aan bushaltes, horeca, events …
  • Fietsverhuurpunten
 • Voor de voetganger:
  • Meer en beter aangeduide oversteekplaatsen (verlichting, wegversmalling, bloembakken, …)
  • Breder zebrapad aan het De Beuscherplein en aan de ingang van het dorp (Mechelsesteenweg vanuit Wezembeek-Oppem)
  • Zeker in de dorpskern overal voldoende brede stoepen voor kinderwagen, kind aan de hand, scoot-mobiel of rolstoel
 • Voor de wagengebruiker:
  • Eenrichtingsstraten rond de dorpskern om het verkeer vlotter te laten verlopen
  • 30km/uur zone in en rond de dorpskern, inclusief Mechelsesteenweg van zebrapad aan de ingang van het dorp tot zebrapad aan de Lidl.
  • Autodelen bevorderen
  • Laadpalen voor elektrische auto’s
  • Plan om de mobiliteitscongestie op het kruispunt (Waalsestraat /Tramlaan/Mechelsesteenweg) aan te pakken. Dit moet samen met de buurgemeenten en de overheden uitgewerkt worden. We eisen een analyse van de verkeersstromen van, naar en door onze gemeente waarbij structurele oplossingen worden voorgesteld.
  • Een analyse van de verkeersstromen tussen Wezembeek-Oppem en Kraainem moet uitmaken of de dorpskern kan vermeden/ontlast worden door de Hippodroomlaan door te trekken tussen de Mechelsesteenweg en de Tramlaan. Een eventuele doorsteek moet dan een parallelbaan worden naast de bestaande lokale weg voor de wijk (zoals in de Sterrebeekstraat naar Zaventem).  Verkeersremmende maatregelen op dat stuk van de Hippodroomlaan.
 • Voor de schoolkinderen:
  • Schoolstraten moeten fietsstraten zijn, met 1-richtingsverkeer voor auto’s, met brede stoepen en actieve verkeersborden. Eventueel bannen van alle autoverkeer behalve voor schoolbussen, kiss & ride-zone en bewoners.

Openbaar vervoer

 • Optimalisering van buslijn traject 830, van de verbinding met het MCH in Wezembeek-Oppem, van de bussen naar/van het metrostation in Kraainem ’s avonds, verbinding naar Zaventem en tussen de deelgemeenten.

Duurzame groei van de luchthaven

 • De door BAC voorgestelde stijging tot 119 vluchten per dag over dwarsbaan 19 van de luchthaven mag niet aanvaard worden.
 • Blokkering van de louter commerciële uitbreidingsplannen van BAC. We willen een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en hebben samen met bewonersgroepen uit de luchthavenregio een 12-puntenplan ontwikkeld dat dit mogelijk moet maken. Dit plan eist onder meer: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts, afschaffing van de nachtvluchten. Heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.

Kwaliteitsvolle dorpskern

 • Een doordachte strategie moet uitgewerkt worden voor een verdere duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling van onze dorpskern en om leegstand aan te pakken. Men kan hierbij steun vragen aan de Vlaamse Bouwmeester.

De dorpskern moet ook groener en meer algemeen moet een betonstop beslist worden.

 • Heraanleg van het De Beuscherplein met groene parking, hertekening parkeerplaatsen, overdekte fietsenstalling, plaats voor autodelen en voor elektrische auto’s, met laadpalen;
 • Regelmatig(er) onderhoud van aanplantingen, bermbeheer, stoepen, voet- en fietspaden. Kunnen er toch ergens vuilbakken komen, eventueel met camera.
 • Bevriezing van de verkavelingsplannen op het Moorselveld en tussen Voskapelstraat en Bosdellestraat.
 • Omgeving Ruwendal: herstellingen en zitplaatsen voorzien

Waterproblemen

 • Een samenwerkingsverband met naburige gemeenten waarbij de gemeenschappelijke middelen, voertuigen en mankracht kunnen ingezet worden in een door overstromingen getroffen gemeente om de gevolgen op te ruimen en de burgers snel te kunnen helpen.
 • De gemeente informeert beter en sneller de burgers via haar website of andere sociale media over de stand van zaken i.v.m. interventies van zowel de technische dienst als de brandweer (opkuis, pompen).
 • Een grondige analyse van het overstromingsrisico in het centrum van Sterrebeek in functie van het bestaande en recent vernieuwde rioolplan, erosiemaatregelen en de nieuwe afwateringssituatie (nieuwe verkavelingen), gevolgd door een plan dat oplossingen verzekert voor de toekomst. De Tramlaan en de Mechelsesteenweg mogen echter niet meer opengebroken worden, dit zou de doodsteek worden van de handelszaken daar.

Burgerparticipatie

 • Wij vragen een evaluatie van het zeer gewaarde initiatief Zaventem aan Zet. En wat met de onderwerpen die nog niet aan bod kwamen? Wij stellen een tweede ronde voor, alvast zeker voor de mobiliteitsproblematiek en de problemen met de waterhuishouding en het groenbeheer.
 • Voor het Zeenpark vragen de burgers een parkreglement (geen barbecue, aanleg van een hondenweide, stilte na 23u, …)
 • Herwerken van de statuten van de gemeentelijke raden, vooral de dorpsraden. Ook individuele wakkere burgers moeten er terecht kunnen, niet enkel verenigingen. Algemene dorpsthema’s moeten er aan bod kunnen komen.
 • De vergaderingen van de gemeenteraad zouden moeten beginnen met de openvraagstelling. Uitnodigingen, verslagen en andere belangrijke informatie beter digitaal verspreiden.
 • Gemeentelijke infokanalen: de website kan nog beter en gebruiksvriendelijker.
 •  Het nieuwe college komt in elke deelgemeente het nieuwe coalitieakkoord publiek toelichten.

Inburgering

 • Verdere versterking van de maatregelen om de inburgering van nieuwkomers te verzekeren: dit gaat over samenlevingsregels, taal aanleren en afspraken.
 • Regelmatige ontmoetingen om dit op te volgen. Het verenigingsleven en actief geëngageerde burgers kunnen hier meer bij betrokken worden.

Bestrijding van armoede en vereenzaming

 • Meer aandacht en een plan zijn nodig tegen vereenzaming en armoede. Niettegenstaande de gemeente zich kan rekenen bij de rijkste gemeenten van Vlaams-Brabant, blijven de armoede en kinderarmoedecijfers er eveneens hoog. Het OCMW kan, in navolging van andere gemeenten (oa. Wezembeek-Oppem) een vrijwilligersnetwerk uitbouwen, voor klusjes, vervoer (naar o.a. het MCH, activiteiten).
 • We vragen dat de gemeente vrijwilligerswerk (incl. buddywerking) alsook de voedselbank beter ondersteunt en bekendmaakt.

Energie

 • Opzetten van een energiecoöperatieve in samenwerking met andere gemeenten.